The Humane School

The Humane School är en kenyansk Waldorfskola i behov av nya och bättre anpassade lokaler. Med hjälp av deltagandeprocesser på plats och i nära samarbete med brukarna och deras samarbetsorganisation håller nu planerna för den nya skolan på att ta form. Byggnationen kommer ske etappvis med byggnadsarbetare från området och med tonvikt på lokala miljövänliga material och metoder.

Bakgrund till projekt:

Projektet är initierat av vår lokala partner The Humane School Board of Education tillsammans med vår svenska partner Föreningen Sofia, som stöder skolans verksamhet med bland annat skolmaterial och utbildning av lärarna.

The Humane School ligger 12 km utanför Kitale Town i nordvästra Kenya och drivs med en lokal anpassning av Waldorfpedagogiken. The Humane School började sin verksamhet 2008 och har ca 100 elever från förskola och upp till åttonde klass. Skolan använder en antroposofisk pedagogik som integrerar kreativa metoder och praktiska livskunskaper med det teoretiska läroprogram som gäller nationellt i kenyanska skolor. Barnen kommer från närområdet, främst från massajfamiljer med låg inkomst.

Skolan ligger idag på hyrd mark och lokalerna är av låg standard och i dåligt skick, med mycket små klassrum på runt 10 m2. Samtidigt fruktar de en ständig risk för vräkning. Att investera i en ny byggnad eller större ombyggnation på hyrd mark är inte ett alternativ. Projektidén är att köpa mark och bygga en nya skola som passar de behov och aktiviteter som ryms inom Waldorf Steiner-pedagogiken, men anpassad till denna lokala kontext och med hänsyn till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Dessutom vill skolan utveckla sitt ekologiska jordbruk som redan idag utgör en del i undervisningen och bidrar med råvaror till skolköket.

Process:

Efter att marken har förvärvats sker projektet i fyra etapper. Den första etappen är att bygga två rum för förskoleverksamhet, kök och matsal samt två toaletter och ett vakthus. I de senare etapperna ska det stegvis byggas åtta klassrum samt en administrativ byggnad och flera toaletter, såväl som anordningar för djurhållning och ekologiskt jordbruk. När den är klar beräknas skolan rymma cirka 200-250 elever.

Byggnaderna kommer vara gjorda av lokala material och lokal arbetskraft, kräva minimalt underhåll och inte vara anknutna till kranvatten eller el. Istället tar de vara på naturligt ljus och insamlat regnvatten. Även själva byggprocessen i sig ska bidra till att sprida kunskap genom att utbilda unga arbetslösa från närområdet i ekologiskt hållbart byggnadsarbete, och ska främja jämställdhet och icke-diskriminering.

Projektet programmeras och utformas av lokalsamhället, lärare, föräldrar och barn på skolan. Förutom att skapa en bra skola åt barnen och jobb åt lokalsamhället både under byggprocessen och i driften av skolan skapar det också en gemensam stolthet och en känsla av ägande av projektet, som är viktigt för projektets framgång och långsiktiga hållbarhet.

ASF bidrar till projektet genom arkitektstöd i att utforma och gestalta skolan, facilitera deltagandeprocesser på plats som bidrar till den arkitektoniska utformningen och samlar lokalsamhället runt projektet, erbjuda stöd i projekthantering, verktyg och metoder (som budget, tidplan, riskanalys etc), ta fram professionella ritningar till bygglovsansökan, följa byggprocessen (kvalitetskontroll under och efter byggnationen) samt att sprida kunskap om projektet The Humane School.

Läs mer på projektets hemsida: https://www.thehumaneschool.org/

Har du frågor eller vill du vara med och hjälpa till? Kontakta Sabine Lepere