Green Canteen

Green Canteen tar plats i en SOS Barnby på Zanzibar, Tanzania, som är i stort behov av en ny matservering med tillhörande kök. I byn finns idag en skola för 1000 elever och den befintliga kantinen, som är byggd för att rymma 50, är inte längre säker i sin konstruktion och har varken kapacitet att servera alla barnen eller möjlighet att tillgodose den hygieniska standard som krävs.

För liveuppdateringar, följ oss på facebook och vår blogg!

Många av barnen är föräldralösa, eller kommer från en svår bakgrund, och får i och med sin uppväxt inom SOS tillgång till en bra utbildning, men organisationen har sett att de barn som inte lyckas förvalta sin kunskap i studier när de fyllt 20 år och lämnat barnbyn, har svårt att komma in i samhället och klara sig själva.

Green Canteen omfattar både den byggda miljön och pedagogiken i den som syftar till att öka medvetenheten om matens påverkan på både människors hälsa och omvärlden. Projektet ska, förutom att tillgodose de akuta behoven, fungera som ett matcenter där hela matens livscykel ingår – från frö till kompost via spisen och magen.Hela projektet genomsyras av idén om ett kretslopp som baseras på lokala förutsättningar och resurser. Målet är att det ska vara så självförsörjande som möjligt med energi, regnvatteninsamling och avfallshantering och att den byggda miljön ska ge kunskap och inspiration om hållbart byggande och underhåll.En självförsörjande byggnad skapar inte bara en pedagogisk miljö för barnen att lära i, utan också en långsiktig hållbarhet då underhållskostnaderna reduceras.Byggnaderna ska uppföras med lokala material i inspiration från traditionella byggtekniker. I projektet samverkar ekologisk arkitektur med lokal matproduktion och projektet Green Canteen är ett steg i att skapa ett robust matsystem som inte bygger på import och olja.

Den första etappen i projektet bestod av en förstudie på Zanzibar under februari – april 2014. Nu planeras nästa resa till Barnbyn som koncentrerar sig på de framtida brukarna med målet att skapa ett långsiktigt användarvänligt projekt.Då problemen kring matproduktion- och konsumtion är globala kan Green Canteens grundidéer appliceras även på andra projekt i en annan kontext. Det ligger en stor utmaning i att inte bara säkra utvecklingsländers tillgång på mat, utan även säkra att maten faktiskt är hållbar, hälsosam och näringsrik.

Kontaktperson: Anna Weber