Korogocho Streetscapes

I Nairobi, Kenya ligger Korogocho slum. I det mycket tätbebyggda området är gatan i stort sett den enda plats där aktiviteter utanför hemmet kan äga rum och därför finns ett stort behov av att omvandla gaturummet till en trygg, levande och demokratisk mötesplats.

Korogocho är den tredje största slummen i Nairobi och här bor ca 80 000 invånare varav den största andelen utgörs av ungdomar och barn. Korogocho Streetscapes är ett urbant laboratorium där olika aktiviteter blir verktyg i en stadsomvandlingsprocess. I samarbete med gräsrotsorganisationen Hope Raisers Youth Group arbetar Arkitekter Utan Gränser med barn och unga i utvecklingen av det offentliga rummet av Korogocho. Projektet arbetar med kopplingen mellan offentliga rum, demokrati och kultur och syftar till att förändra gaturummets användande och karaktär genom interventioner och aktiviteter så som t ex Open streets, konstnärlig intervention och temporära installationer.

Tanken att involvera barn och unga i beslutsprocesser genomsyrar projektet och genom samarbete med skolor i Korogocho, lokala organisationer, beslutsfattare och NGO:s skapas diskussion kring offentliga rum och dess utformning och planering. Genom att ge unga möjligheter att vara med i beslutsfattandet vill projektet skapa framtidstro och en känsla av delaktighet.

Det första delprojektet kallas Talking Walls, där man med hjälp av färg och form vill skapa noder i gaturummet genom gatukonst. I Oktober 2014 anordnades även Koch Open Street, då en av gatorna stängdes av och formades till ett offentligt rum. I augusti 2015 genomfördes Kochfest, en gatufestival med temat ”7 Days of Street Democracy” där en hel vecka dedikerades till aktiviteter, diskussioner och interventioner i och kring gaturummen i Korogocho.

Besök gärna projektets hemsida och facebook för mer information!

För frågor kontakta oss gärna på korogochostreetscapes@arkitekterutangranser.se