Projektbeskrivning

ECONEF är en oberoende NGO, en icke-statlig organisation i Jua kali, utanför Arusha i norra Tanzania. Organisationen drivs av tanzaniska Caroline Nicholas samt en aktiv svensk arbetsgrupp.

Arbetets främsta syfte är att förbättra levnadsförhållandena för föräldralösa barn i norra Tanzania. Alla barn bär på olika historier, men vanligast är att de förlorat föräldrar på grund av HIV och sedan lämnats åt sitt öde. Med hjälp av ekonomiskt stöd från privata donatorer har ECONEF möjlighet att erbjuda grundtrygghet och en fungerande vardag för barnen i Jua kali Barncenter. Organisationen ser till att alla barnen har någonstans att bo, att de får mat och mediciner samt tillgång till sjukvård och utbildning. ECONEF har skaffat en bit land i närheten av det befintliga barnhemmet och planerar att bygga en ny barnhemsanläggning med ordentliga skollokaler och sovsalar för fler barn och därmed successivt bygga upp en mer självständig verksamhet.

BAKGRUND

Hälften av Afrikas befolkning är inte äldre än 15 år gamla och FN beskriver Afrika som ”de föräldralösas kontinent”. Tanzania är ett av de fem länder i världen som är värst drabbat av AIDS och dödstalen stiger exponentiellt. Många barn föds in i föräldralöshet och tvingas bo på gatan.
Enligt UNICEF finns det ungefär två miljoner gatubarn i Tanzania p.g.a. AIDS. Dessa barn har svårt att få sjukvård och skolplats eftersom de varken är skrivna på någon adress eller har pengar för att köpa medicin, skoluniform och böcker. Idag finns det väldigt få barnhem i Tanzania och det finns ett enormt behov av att skapa fler barnhem.

ECONEFs vision är nu att kunna bygga ett större barncenter, med ordentliga skollokaler och sovsalar för fler barn. Det kommer även finnas bostäder för lärare och barnhemspersonal och ett antal gästbostäder för volontärarbetare och andra besökare. Målet med projektet är att öka ECONEFs självständighet och minska beroendet från privata donatorer. Byggnaderna ska vara självförsörjande med avseende på elektricitet genom installering av solcellspaneler. System för regnvattensamling och naturlig ventilation är integrerade i byggnaderna som är i stort sett underhållsfria. I anslutning till byggnaderna kommer det finnas plats för djurhållning såsom höns, kor och grisar samt grönsaksland och större odlingsfält.

På platsen för det nya centret odlar ECONEF idag majs och bönor. Marken ligger mellan bergen Kilimanjaro och Mount Meru, mitt ute på landsbygden med ett fåtal bostäder, kyrkor och en skola i närheten. Uppe vid bergen, i den nord-östra platåregionen av Tanzania, är klimatet hett på dagarna men svalare på nätterna och luftfuktigheten är relativt låg. Tack vare de svalare nätterna så kan buffrande byggnadsmaterial utnyttjas för att skapa behagliga inomhusmiljöer. Husen i regionen byggs traditionellt av lera eller bränt lertegel. Valet av byggnadsteknik för det nya centret utgår från traditionell kunskap men integrerar även modern utveckling från regionen för att skapa ekologiskt hållbara och slitstarka hus som är enkla att uppföra.

PÅGÅENDE ARBETE

ECONEF och Arkitekter utan gränser samarbetar med Ingenjörer utan gränser med syftet att tillsammans förverkliga det nya barncentret. Arbetsgruppen har tilldelats flera forskningsbidrag för utvecklandet av ett kostnadseffektivt och underhållsfritt ekologiskt typhus som är förankrat lokalt i den Tanzaniska byggnadstraditionen och där innovativa system för regnvatteninsamling, gråvattenrening och sanitet integreras. Lösningarna som har tagits fram kommer genom enkla manualer och kunskapsutbyte kunna spridas i regionen och på så sätt på lång sikt bidra till bättre livsvillkor för den växande generationen.

Det pågående arbetet fokuserar på att planera, utveckla och förverkliga ett typhus där hälsa, ekologiskt byggande och ekonomisk hållbarhet är centrala teman:

Hälsa

Brist på tillgång till vatten och otillräckliga sanitetslösningar är ett stort hälsoproblem i hela världen och tillgång till rent vatten är en grundläggande förutsättning för att skapa en god miljö. Ett av projektets största fokus ligger därför på att studera befintliga system och utveckla innovativa lösningar för regnvatteninsamling, gråvattenrening, ekologiska sanitetslösningar och biogas som kan integreras i ett lokalt kretslopp.

Ekologiskt byggande

För att minska koldioxidutsläpp och skogsavverkning i regionen är det av betydande vikt att utveckla och sprida principer för hållbart byggande som är förankrade i den lokala byggnadstraditionen. Målet är att studera och integrera ekologiska material i byggnaderna och visa på hur man i formgivningen genom att ta hänsyn till lokala klimatiska aspekter kan skapa ett gott mikroklimat.

Ekonomisk hållbarhet

Målet med projektet är att skapa ett självförsörjande barncenter som i framtiden är oberoende av bidrag. Med hjälp av integrerade solceller och solvattenvärmare kan kostnader minimeras och genom integrering av odlingar, djurhållning och andra verksamheter kan inkomster genereras till centret. Projektet kan också visa exempel på och sprida kunskap om hur man med små ekonomiska medel kan bygga en hållbar miljö.

FÖRVÄNTAT RESULTAT

Byggarbetet för det första prototyphuset påbörjades sommaren 2013 och huset färdigställdes i mars 2014. De lösningar som togs fram för det ekologiska typhuset har noggrant utvärderas och anpassats till hela det nya barncentret, som nu är under uppbyggnad sedan juli 2015. Målet är att teknikerna även kommer att få spridning i regionen genom tydlig metodbeskrivning och noggrann processdokumentation. Enkla manualer för uppförande kommer tas fram på både engelska och swahili för att öka spridningspotentialen.

Projektgruppen ser även möjlighet till att resultatet kan anpassas till lokal byggnadstradition i andra kontexter och på så sätt kan lösningarna som tas fram spridas även globalt. Hela arbetsprocessen kommer dokumenteras i en rapport på engelska och göras tillgänglig på respektive organisationers hemsidor så att resultatet kan spridas både inom biståndsorganisationer och inom andra organisationer som arbetar med sanitet- och vattenfrågor.

VILL DU HJÄLPA TILL?

Donationer

Genom donationer som sätts in på bankgiro 835-7329 stöds den pågående expansionen av nya Barncentret. Du kan också bidra till att göra framtiden ljusare för Tanzanias barn genom att bli månadsgivare.

Är du intresserad av att bli månadsgivare eller göra någonting mer, skänka en container med skolbänkar, skeppa ner byggmaterial eller kanske åka till Jua kali och hjälpa till som volontär; skriv ett mail till: info@econef.org och berätta om dina planer!

Kontaktinformation

Kontaktperson ASF
Pilvi Vanamo
076 352 57 36
pilvi@lovarch.se

Kontaktperson ECONEF
Charlotte Lindqvist
076 555 82 83
info@econef.org