Medborgardialog i Drottningshög

Under våren 2015 kommer stadsodlingsprojektet i Drottninghög, ASF Skåne och Helsingborg stad att implementera en medborgardialog som syftar till att generera idéer som kan komplementera den designprocess som utförs av kommunen inom området.


Medborgardeltagandeprocessen har skapats för att hantera kommunikationen med deltagarna och med andra intressenter till processen, men också för att generera nya utvecklingsidéer för de publika ytorna i Drottningshög. Processen har som mål att involvera samtliga intressenter som är aktiva i processen för att skapa aktiviteter för medborgardeltagande i syftet att skapa en plan för både design av och byggande på de nya publika ytorna.

Behov

Processen med medborgardeltagande har skapats primärt för att öka medborgarnas deltagande i förflyttningen av stadsodlingsprojektet genom att i deltagandeprocesser generera idéer för nya design- och implementeringslösningar för stadsodling, men också för förnyelsen av de publika ytorna i Drottninghög. Genom att implementera deltagandeprocesser tidigt i processen ökar kvaliteten och förankringen av de beslut som måste genomföras under förnyelseprocessen. Men processen kan också i förlängningen anknyta till det större programarbetet som pågår för Drottninghög.

Mål

Processens mål är att ge stöd åt kommunens strategiska plan för att öka social hållbarhet i Drottninghög, men även att öka medborgarnas upplevda kvaliteter i området genom att involvera medborgana i processen. Målet är därför att

-          Utforma en process för medborgardeltagande på en strategisk nivå

-          Implementera de framtagna medborgarprocesserna

-          Att under medborgarprocessen efterlikna de befintliga deltagandet som redan existerar i stadsförnyelseprojektet, och implementera i det större förnyelseprojektet av publika ytor.

 

Workshops

Workshop-strukturen grundar sig i teori om hur medborgare engageras i att gemensamt beskriva och utveckla sin boendemiljö. För att åstadkomma detta måste hänsyn tas till den heterogena sammansättningen deltagare. Vidare är det viktigt att påpeka att den exakta workshop metodologin måste vara öppen för förändring, så att deltagarna själva får vara med och bestämma hur arbetet bäst går framåt.

Workshop 1

Innan workshopserien dras igång, kommer förmötet inför studieresan, och själva studieresan att genomföras. ASF kommer att delta vid båda tillfällen, och där syftet främst är att presentera medlemmar och organisationen, samt etablera relationer och skapa ett förtroende för arbetet. Detta tillfälle kan också användas för att få medlemmarna att börja tänka på området i termer om förändring.

Med avseende på grönområdet kommer styrkor, svagheter, möjligheter och hot att kartläggas. Analysen ska ligga till grund för workshop 2. Avsikten är dels att faktiskt kartlägga området med avseende på hur deltagarna upplever detta, dels att få deltagarna att börja tänka på området i termer om något som går att förändra eller förbättra.

Workshop 2

Syftet är att definiera hur området används idag, samt vidare hur området kan användas i framtiden.

Utifrån SWOT-analysen/kartorna, arbetar deltagarna gemensamt med att producera kartor om hur de ser området och hur området faktiskt används. Vidare producerar deltagarna kollage om framtida visioner för hur området kan användas. Men deltagarna placerar också in dessa visioner på en karta.

Workshop 3

I workshopen får deltagarna bygga mindre modeller som symboliserar olika funktioner runt om området, syftet är att modellerna ska visa hur olika funktioner kan gestaltas i området.

Idéer kring resultatets form

Utifrån de visioner som produceras i Worksshop 2 kommer deltagarna tillverka fysiska modeller som visar olika funktioner som hjälper till att uppfylla visionerna. Material är ännu obestämt, men lera eller jord är tänkbart.

Workshop 4

Legacymaking – full scale prototyping

En prototyp från workshop 3 kommer att väljas ut, och genomföras som fullskalemodell. Särskilt något som gruppen kan ha en stark anknytning till.
Eventuellt kommer två av workshopsen slås ihop beroende på tid vid varje tillfälle som workshopsen hålls med deltagarna.