Om Arkitekter utan gränser

Arkitekter utan gränser (ASF-Sweden) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för en långsiktigt hållbar, jämställd och rättvis bebyggelseutveckling över hela världen.

Arkitekter utan gränser i Sverige grundades 2006. Föreningen är ett nätverk som samlar och stödjer individer som vill arbeta för föreningens mål. Allt arbete inom föreningen är frivilligt och ideellt. Idag har vi ca 150 medlemmar med olika yrkesbakgrund. Medlem kan den bli som stöder föreningens syften och stadgar och som betalar medlemsavgift.

Vi verkar för att stödja utsatta grupper över hela världen med att uppnå människovärdiga livsmiljöer för att bidra till en mer hållbar och rättvis värld. Vi vill samtidigt åskådliggöra det ansvar vi som yrkeskår har för utsatta grupper och samhällen genom att opinionsbilda för en utveckling mot en mer etisk professionalism inom arkitekturen, stadsbyggandet och samhällsplaneringen.

Arkitekter utan gränser är del av den internationella paraplyorganisationen Architecture Sans Frontières – International (ASF-Int) som skapades 2007. ASF-Int har idag (2016) ca 30 medlemsorganisationer i över 20 länder. De flesta arbetar med design- och byggprojekt i utvecklingsländer, men flera driver även socialt angelägna projekt i Europa.

Läs mer om ASF -Int på http://www.asfint.org/

Som medlem i ASF- Int har svenska Arkitekter utan gränser skrivit under den gemensamma plattformen (Hasselt charter) som innebär att vi ska arbeta utifrån följande 10 principer:

  1. Samverka för rättvisa och hållbara utvecklingsinitiativ i samarbete med missgynnade människor eller samhällen. Processen ska följa principer för mänsklig solidaritet, vara icke-diskriminerande samt ha självförsörjning som mål;
  2. Befrämja en socialt ansvarstagande roll hos yrkesverksamma inom den byggda miljön genom att stimulera ett socialt medvetet samhällsbyggande framför spekulativ lönsamhet;
  3. Stimulera ”etisk professionalism” genom att gynna verksamhet inom ”etisk handel”, samt gynna enheter och finansiella institutioner som arbetar för fredsbyggande processer;
  4. Identifiera, sprida och arbeta med offentliga institutioners, multilaterala organisationers och den privata sektorns handlingsplaner, program och hållbara socioekonomiska system som gynnar social rättvisa och medbe­stämmande inom den byggda miljön;
  5. Underlätta bruket av ändamålsenliga teknologier, material och arbetsme­toder som är anpassade efter lokala värden, kulturell särart och värnar om miljön;
  6. Utbyta kunskap, främja diskussion, reflektion och medvetenhet, samt samarbeta i syfte att förbättra den ”sociala produktionen av den byggda miljön”;
  7. Arbeta för att underlätta transnationella dialoger och långsiktiga samar­beten med och inom låginkomst länder;
  8. Stödja medbestämmande, demokratiska, multikulturella och tvärveten­skapliga processer och angreppssätt för att stärka solidariska strukturer, som ett medel för social utveckling i städer och på landsbygd;
  9. Stödja införlivandet av akut nödhjälp i långsiktiga strategier för hållbar utveckling;
  10.  Försvara, främja och möjliggöra tillgång till skäliga, värdiga boendemil­jöer som en ”Grundläggande mänsklig rättighet.

 

”Architecture Sans Frontières is not linked or affiliated in any manner with the organisation Médécins Sans Frontières. Médécins Sans Frontières is a trademark registered in the name of Médécins Sans Frontières international office”.